www.langaasan.no > Slekts- og lokalhistorie > Slekter > Rygg

Ola Arnsen og Maren Jonsdatter, Rygg på Frosta

Slekt etter Ola og Maren.


Gården Rygg på Frosta, i dag delt i flere bruk, var fram til 1700-tallet én gård. Den hadde ei landskyld på seks?? spann, og var i sin helhet lagt under Reins kloster. I åra omkring 1700 kom Ola Arnsen og kona Maren Jonsdatter hit, og i 1705?? fikk Ola skjøte på gården fra Høyer??. Dette paret har ei stor etterslekt, spesielt på Frosta og i Åsen.

Maren var datter på Halsan ved Levanger, og ser ut til å være født i tida 1660-1670 (beregnet ut fra barnas alder). Hennes foreldre omtales på eiga side. Olas opphav har det derimot vært større spørsmål om. I boka Inntrønderslekter fra 1960-tallet står det at Ola kom fra Veie i Skogn, men dette har jeg ikke funnet belegg for. Vi finner riktignok en Ola Arnsen ("Oluf Arensen") som sønn der i gården på 1660-tallet, men dette er ikke grunnlag nok.

Ved senere skifter kommer det fram at det var slektskap mellom familien på Rygg og lensmann Jakob Arnsen Berg. Denne Jakob er rett nok kalt "Jakob Anderssen" i Frostaboka, men dette medfører ikke riktighet. I samtidige dokumenter omtales han som "Jakob Arnsen" (i ymse skriveformer). Jakob var gift med Sissel, og hadde to barn, Kirsti og Anders. Både Kirsti og Anders er omtalt som søskenbarn av barna til Ola Arnsen og Maren Jonsdatter. Marens søsken er det trolig full oversikt over. Hun hadde ei søster Sissel, men denne bodde på Nossum i Skogn. En må dermed tro at Ola var bror av Jakob eller Sissel på Berg. I forbindelse med en grensetvist i 17xx sies Jakob Arnsen å være født på Stor-Lein, og bodde hjemme hos sine foreldre til han ble voksen. Hans var må dermed være den Arn som nevnes som lensmann i 1660-åra. Det er nærliggende å tro at Ola også var en sønn. En annen mulighet er at han var bror av Sissel, og oppvokst på et foreløpig ukjent sted.

Ola og Maren hadde vært gift i flere år da de kom til Rygg, og må ha bodd et annet sted først. Den 24. april 1693 ble det holdt skifte Marens svoger, lensmann Ola Tørrissen Stor-Lein på Frosta. Som lagverge for enka Malena Jonsdatter (Marens søster) stilte Ola Arnsen Flekstad. Dagen etter ble det holdt skifte etter Ola Tørrissens bror Kristoffer, og "Oluf Flekstad" er da omtalt som lensmannsenkas fullmektig. Denne Ola slutter som bruker i Flekstad omtrent i den tida Ola Arnsen og Maren kommer til Rygg. Det er nærliggende å tro at dette er samme karen.

Ola og Maren hadde flere barn. Omkring 1713 døde Ola, og ved skiftet 12. november 1713 sies det at avdøde "Oluf Arensøn" hadde "værit gift". Han etterlot seg 66 riksdaler og 45 skilling i arv. Som arvinger oppgis Ola, Arn og Jon Olssønner, og Kirsten, Klara, Mette og Malena Olsdøtre. Slektskap framgår ikke av kilden, men disse var avdødes barn. Skifteprotokollen mangler for denne tida, så opplysningene om arvinger er hentet fra skiftedesignasjoner i amtmannsarkivet (Trondheim stift og amt). Ved senere skifter nevnes ikke "Kiersten", men derimot Sissel. Det kan hende at Sissel er uteglemt (uteglemte/utelatte arvinger i skiftedesignasjonene ser ut til å forekomme jevnlig), men det er like fullt mulig at "Kiersten" er feilskrift. Jeg tror mest på det første; senere eiendomsoverdragelser på Rygg tyder å at det har vært ei datter som er død tidlig. Sønnen Jon nevnes ikke ved senere anledninger, og er nok død i ung alder.

Som enke ble Maren gift med Stål Evensen fra Tessem i Beitstad. I 1701 er han å finne som 18 år gammel soldat på heimgården Tessem. Ved skiftet etter mora i 1715 er han bosatt på Rygg (Beitstad 2, s. 319). I 1744 ble det holdt skifte på Rygg. Ved første øyekast ser det ut til å være bare etter Stål, men også Marens arvinger nevnes. Det ser ut til at Maren også kan være død i samme tid. De hadde ingen barn sammen, så på hans side var det søskena som arvet. Broren Einar Evensen var død, og etterlot seg en sønn Even. Broren Mikal Evensen bodde i Trondheim. Halvbroren Jakob Elnan var død, og etterlot seg dattera Gunnhild, gift med Knut Skjevik. Heilsøstera Anne Evensdatter var gift med Lars Persen Homnes i Beitstad. (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 3, 1742-1760 (3A05), fol. 61b-65).

Ola Arnsen, d. ca. 1713,
gift med
Maren Jonsdatter (Halsen), trolig d. ca. 1744.
Barn:

 1. Arn Olsen, angivelig født 1690 (kilde?), gift med Marit Rasmusdatter Lein. Arn drev deler av heimgården Rygg. Han omkom på sjøen 9. september 1746 under en sterk storm sammen med svogeren Ola Jonsen (Klaras mann). De var på hjemtur fra Trondheim, og møtte sin skjebne på Strindfjorden. Skifte etter Arn ble holdt på Rygg 22. oktober samme år (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 4, 1746-1747 (3A06), fol. 40b-44b).
  1. Ola Arnsen, pr. 1769 myndig og bodde på den andre halvparten av Rygg, likeså på Rygg pr. 1787.
  2. Rasmus Arnsen, pr. 1769 myndig og gårdmann på Steine, likeså boende på Steine pr. 1787.
  3. Jon Arnsen, pr. 1769 myndig og bodde på Island. likeså boende på Island pr. 1787.
  4. Ottar Arnsen, f. ca. 1731, pr. 1769 myndig og bodde på ytre Moksnes, likeså boende på Moksnes pr. 1787, er i 1801 70 år og "Gaardmand" på "Moxnæss Vester" på Frosta. Kona er Sissel Andersdatter, 64 år, begge i første ekteskap. Hos dem bor en sønn som innerst.
   1. Arn Ottarsen, f. ca. 1757, 44 år i 1801, da gift med Marta Olsdatter, f. ca. 1769 (32 år), innerster hos hans foreldre ("arbeyder for sine forældre") i 1801.
  5. Maren Lusie Arnsdatter, f. ca. 1736, pr. 1769 33 år, ugift og bodde på Rygg. Torstein Jonsen Mostad var hennes formynder. Maren Lusie gift med Rasmus Jonsen Nordfjæra pr. 1787. Ved folketellinga i 1801 er disse å finne som sjølfolk i Nordfjæra, han 77 år gammel og gift første gang, hun 65 og gift andre gang. Av barn nvnes sønnen Jon.
   1. Jon Rasmussen, f. ca. 1778, 23 år i 1801.
 2. Ola Olsen, f. ca. 1694, d. 1769, sersjant, bygslet i 1719 Hyndøya på Frosta. Ble gift med enka der i gården, Susanne von Hutzfeldt, og slo seg ned der. Hennes første ektemann var den danske løytnant Pestell. Susanne døde i ca. 1759, skifte 13.02.1759, ingen barn. Han død kring 1769, skifteforretning på nedre Rygg 07.06.1769. I den eldste Frostaboka (ca. 1918) er Einar Olsen Rygg på Asklund anført å være sønn av Ola Olsen på Hyndøya. Dette er også gjentatt i Inntrønderslekter. Ingenting tyder på slektskap. Einar er ikke arving etter Ola, verken som sønn eller annen slektning. Gift mann Ola Olsen Hyndøy hadde en sønn utenfor ekteskap:
  1. Kristian Olsen (Pestell), f. 1751. Hans mor var Marta Knutsdatter, en slektning av Nils Olsen Moksnes på Frosta. Ved skifte etter Nils Olsen (1799) nevnes Kristian som arving. I skiftepakken ligger attest fra presten i Trondheim domkirke, som viser at Kristian var sønn av Marta og "Ole Olsen Hindøen", en gift mann på Frosta (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, 3Fa004, skiftedok. 1795-1801). Kristian Pestell i mange år skolelærer på Frosta. Han var ugift, og døde 18...
 3. Jon Olsen, nevnt som arving etter faren i 1713, død før 1769 uten å etterlate seg livsarvinger.
 4. Malena Olsdatter, gift med Lars Rekbu, han død før 1769.
 5. Mette Olsdatter, trolig f. ca. 1685-95, d. før 1769. Barn:
  1. Ola Olsen, pr. 1769 lensmann i Åsen, likeså pr. 1787 (i Hopla).
  2. Sissel Olsdatter, pr. 1769 gift med Ola Brenne i Skogn. Sissel død før 1787 og etterlot seg tre barn:
   1. Ola Olsen, på Brenne pr. 1787, da myndig.
   2. Else Olsdatter, nevnt 1787.
   3. Anne Olsdatter, nevnt i 1787, da på Brenne.
  3. Malena Andersdatter, pr. 1769 gift med Ola Kristensen Moksnes.
  4. Maren Andersdatter, død før 1769, gift med Ola Kjesbu i Skogn.
   1. Ragnhild Olsdatter, f. ca. 1753 (16 år i 1769), formynder Nils Ottarsen Hove i Skogn. Ragnhild var pr. 1787 gift med Ola Anderssen Avdal i Skogn. I 1801 er de å finne på Gran. Ola er da 49 år gammel, Ragnhild 47, begge i første ekteskap. Ola er "selveier og beboer", og hos seg har de ni barn i alderen 26 til fem år.
   2. Andreas Olsen, f. ca. 1756 (13 år i 1769), formynder lensmann Ola Hopla. Andreas døde i Hopla.
  5. Mette Andersdatter, gift første gang med Ola Jonsen Kvarme, senere med Gunnar Kvarme. Hun død før 1787, og etterlot seg to døtre.
   1. Mette Gunnarsdatter, nevnt 1787.
   2. Ingeborg Gunnarsdatter, nevnt i 1787.
 6. Sissel Olsdatter, d. etter 1787, gift med løytnant Benjamin Gunnarsen (Kvarme), eller "lieutnant Gundersen" som han ofte kalles, bosatt på Valberg, Frosta. Han var født ca. 1710 på Ytter-Skatval i Skatval, d. ca. 1779. Skifte etter ham ble holdt 13. oktober 1779. Han etterlot seg enka, frue Cecilia Ryg og tre døtre (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 8, 1778-1783 (3A11), fol. 212b-215b). Sissel var i live enda i 1787.
  1. Maren Benjaminsdatter (Gundersen), f. ca. 1738, gift 03.09.1772 med sersjant Jon Arnsen (Rygg) på gården Island, Frosta. Står som "Jomfru Maren Gundersen" ved giftermålet, kalles Maren Benjaminsdatter i 1801. Var da bosatt hos stesønnen Arn Peter Jonsen på Island, enke etter første ekteskap.
  2. Marta Benjaminsdatter (Gundersen), f. 10.11.1739, gift første gang 15.03.1787 med enkemann Kristen Lein fra Trondheim, f. 1742, d. 06.05.1798, 56 år og 10 måneder gammel. Som enke ble Marta gift med innenlandshandler Kristian Wold, f. ca. 1770, d. 18.01.1819 (49 år gammel). Marta døde i Trondheim 24.03.1838, i en alder av 98 år, 4 måneder og 14 dager (Adressa).
  3. Mette Benjaminsdatter (Gundersen), f. 30.11.1743, d. 03.12.1809 (oppgitt å være 66 år og 3 dager), gift 13.11.1787 med kvartermester Kristen Hogstad.
 7. Klara Olsdatter, f. ca. 1706, ved skiftet etter mora var hun 38 år og og "uforseet". Broren Ola ble hennes verge. Hun ble snart gift med Ola Jonsen Åvik fra Åsen. Ekteskapet skulle imidlertid bli svært kortvarig. 9. september 1746, på en tilbaketur fra Trondheim, omkom Ola på Strindfjorden i en storm sammen med Klaras bror Arn. Skifte ble holdt på Rygg 24. oktober 1746. Som arvinger etterlot han seg mora, en bror, ei søster og to halvsøstre (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 4, 1746-1747 (3A06), fol. 44b-49). Hun ble senere gift på nytt med Jens Hanssen trolig fra Leksvik. De drev en del av Rygg. I den gamle Frostaboka (ca. 1918) oppgis det at de hadde sønnen Hans Jenssen Rygg, og dette er videre gjentatt i Inntrønderslekter. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Jens og Klara hadde ingen barn, iallfall ingen som overlevde dem, og deres arvinger var derfor derfor deres søsken og disses etterkommere. Blant Jens' brorsønner var Hans og Jens Hanssønner, som begge visstnok var på Rygg ei tid. Jens (d.y.) er oppført i Frostaboka (da som sønnesønn av Jens (d.e.); mulig Hans Jenssen er ei feiltolking av Hans Hanssen.
 8. Maren Olsdatter, f. ca. 1710. Ved skiftet etter mora sies hun å være 34 år og "uforseet". Broren Arn ble hennes verge. Maren ble snart gift med Torstein Jonsen Mostad, bruker på Mostad. Hun døde etter kort tids ekteskap, og 8. juni 1747 ble det holdt skifte etter henne (SAT, Stjør- og Verdal sorenskriver, skifteprotokoll 4, 1746-1747, (3A06), fol. 124-127b). Enkemannen Torstein ble snart gift på nytt.
 9. [Kirsten Olsdatter, kan ha vært ei datter, men må være død i ung alder]

Maren Jonsdatter,
gift andre gang ca. 1720 med
Stål Evensen (Tessem) fra Beitstad, f. ca. 1683, d. ca. 1744.


Oppdatert 24.03.2006. © Arne Langås.